Център за подкрепа за личностно развитие

Детски комплекс Белово

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс Белово е общинско звено за обучение и възпитание на децата чрез извънучилищни форми на работа.

Целта на центъра е да бъде многофункционална структура, която да организира осмислянето и ангажирането на свободното време на децата и младежите.

Да работи в посока за създаване на условия за възпитание на младите хора, ангажирането им в полезни за тях дейности, непрекъсната възможност за изява, чрез провокиране на индивидуалните им способности и интереси.

Тук всяко дете и младеж има възможност да намери място, където да развие художествените и социални умения, да обогати познанията си, да придобие технически сръчности, да направи избор на образование и бъдеща професия.

Центърът работи за изграждане на детската личност в областта на науката, изкуството и неформалното и гражданско образование и стимулира творческия потенциал на подрастващите, както и тяхното кариерно ориентиране.