Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Вокално-театрална формация "Феникс"

Създава условия за личностно развитие и кариерно ориентиране на децата и учениците. Изграждане на положителни личностни качества, стимулиране на продължаващо обучение и усъвършенстване. Предоставяне на възможност на децата и учениците да развиват и надграждат творческите си интереси и таланти, подготовката им за бъдещи слушатели в концертните и оперните зали с изграден вкус и критерий към високите образци на националната и световната сценична и музикално-певческа култура.