Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

История

На 31 май 1984 г. наследниците на Петър Томов Пергелов и Радка Стефанова Пергелова даряват на община Белово двуетажната им жилищна сграда заедно с дворното пространство на адрес: гр. Белово 4470, ул. "Иван Вазов" № 5. Като изразяват дарителската си воля, сградата да се използва за пионерски дом. основната задача на пионерския дом е била да подпомага извънкласната дейност. В продължение на десетилетия в пионерския дом действат различни кръжочни форми на обучение. След това пионерският дом е преобразуван в ОДК - Общински детски комплекс. През 2016 г. влиза в сила новият Закон за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/. Със заповед на министъра на образованието от 01.08.2016 г. ОДК Белово се преименува в ЦПЛР-ДК Белово - Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс Белово и преминава на издръжка и стопанисване на Община Белово. Образователната история на Детския комплекс е повече от 30-годишна.

ЦПЛР-ДК Белово е общински център по смисъла на чл. 49, ал.1, т. 1 от ЗПУО за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на деца от 5 до 18 г. в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Устройството и дейността му се уреждат с правилник, приет с решение на ОбС Белово, утвърден от кмета на община Белово.