Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

За нас

     Чрез своята дейност ЦПЛР-Детски комплекс гр. Белово се стреми да подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците, в съответствие с възрастта, потребностите и интересите им. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация.

     Дейностите на обучение са предимно в две области: "Наука и технологии" и "Изкуства". През летните месеци се организират ваканционни програми с различни занимания. Участието на децата и учениците във всички организационно педагогически форми е напълно безплатно.

     Дейностите в педагогическите форми са: масови (публични изяви в конкурси, състезания, фестивали, изложения, празници, концерти и др.); групови (школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, кръжоци и др.) и индивидуални дейности (работа с напреднали и даровити деца, с деца и ученици със СОП, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти).

Детски комплекс гр. Белово работи в партньорство с училищата, детските градини и културните институции на територията на община Белово.