Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Мисия и визия

     Мисията на Детския комплекс е осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата, глобалното, гражданското и здравното образование, в полза на всички деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст в община Белово, така че да развият успешно своите интереси, способности и заложби, да придобият умения за лидерство, да бъдат кариерно ориентирани.

     ЦПЛР-Детски комплекс гр. Белово споделя визията за развитие на висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене, съобразявайки се с националните образователни традиции и следвайки националните приоритети.