Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Школа по автентичен фолклор

Целта на обучение в школата по автентичен фолклор е създаване на условия за личностно развитие на децата от групата, изграждане на нравствена, естетическа и познавателна култура, развитие на творческото им мислене и способности, на професионалното им ориентиране. предоставяне на възможност на децата и учениците да откриват, изразяват и развиват своите творчески заложби и таланти.